Vous êtes ici

Le travail du Centre national de recherche archéologique

Questions parlementaires Culture André Bauler Gusty Graas

Le centre national de recherche archéologique est un service très connu parmi les amateurs d'histoire et de culture au Luxembourg. Nos députés André Bauler et Gusty Graas ont posé quelques questions à Madame la Ministre de la Culture sur les chiffres actuels et d'autres détails des travaux du CNRA.

Fro:

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Kulturminister weiderzeleeden:

„De Centre national de recherche archéologique (CNRA) bekëmmert sech em den Inventaire, d’Etüd, d’Protektioun an d’Erschléissung vum archeologesche Patrimoine zu Lëtzebuerg. Och wann an der Reegel eng gutt Aarbecht geleescht gëtt, sou kritt een awer munchmol vu betraffene Leit an Institutioune matgedeelt, datt Sitte queesch duerch d’Land awer net ëmmer esou ënnersicht kënne ginn, wéi dat misst de Fall sinn.

Mir wëllen der Madamm Kulturminister dofir folgend Froe stellen:

  • Wéi vill nei Sitte ginn zanter dësem Joer vum CNRA zu Lëtzebuerg ënnersicht?
  • Wat ass dat presuméiert, archeologescht Potential hei am Land?
  • Wéi gesäit d'Zesummenaarbecht vum CNRA mat Privatleit a mat Privatorganisatiounen (ë.a. Geschichtsveräiner) aus?
  • Huet de CNRA genuch Personal a Mëttel fir sengen Aufgaben nozekommen?
  • Gëtt et Informatiounen doriwwer, wéi vill archeologesch Substanz zu Lëtzebuerg zerstéiert gëtt?
  • Wéi reagéieren d’Bauhären an der Reegel dorobber, wann archeologesch interessant Material op hirem Terrain fonnt gëtt, an de CNRA intervenéiert?
  • Kann d’Madamm Minister eis nach matdeelen, wou den Dossier vun engem neien Dépôt central drun ass?“

Mat déiwem Respekt,

André BAULER                      Gusty GRAAS
Deputéierten                           Deputéierten


André Bauler

Gusty Graas

Fichier attachéTaille
Icône PDF 20200821_QP CNRA Bauler-Graas.pdf222.2 Ko